Toegestane bestedingen

Tijdens de spaartermijn van ten minste 4 jaar mag de medewerker niet over de spaargelden beschikken. Dit verandert als het geld wordt opgenomen voor een beperkt aantal toegestane bestedingsdoeleinden. Uw eigen regeling moet dan wel voorzien in die bestedingsdoeleinden. Het vroegtijdig opnemen van spaargelden uit de spaarloonregeling met een in de regeling toegestane besteding wordt ook wel deblokkeren genoemd.

Spaargelden die in verband met toegestane bestedingen worden opgenomen genieten dan toch de fiscale faciliteiten. Dit houdt in dat het spaarloon voor de medewerker belastingvrij is.

De 5 toegestane bestedingen worden in dit onderdeel verder toegelicht.


Aankoop eigen woning

Onder een eigen woning wordt een woning verstaan die eigendom is van de medewerker of zijn partner en die de medewerker als hoofdverblijf zal gaan gebruiken. De aankoop van een 2e woning is dus geen toegestane besteding in het kader van de spaarloonregeling. De verwerving van het lidmaatschap van een coöperatieve flatvereniging kan worden aangemerkt als de verwerving van een eigen woning. Het verbouwen of verbeteren van een eigen woning is ook geen toegestane besteding. De medewerker mag de bestedingen voorschieten. De spaargelden moeten dan wel binnen zes maanden worden gedeblokkeerd. De aflossing van een hypothecaire schuld die is aangegaan voor de verwerving van een eigen woning, is geen toegestane besteding.


Bepaalde verzekeringspremies

De spaarloon tegoden mogen ook voor de volgende verzekeringspremies worden gebruikt:

bepaalde lijfrentepremies
Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

1)de premies zijn geen pensioenpremies;
2)de premies zijn door de medewerker zelf verschuldigd;
3)de lijfrente mag niet eerder ingaan dan in het vijfde jaar nadat de premies zijn voldaan;
4)de polis moet onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de medewerker of zijn echtgenote;
5)de verzekering is gesloten bij een toegelaten verzekeraar;
6)premies voor een kapitaalverzekering.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:
de premies zijn geen pensioenpremies;
de verzekering is gesloten door de medewerker of zijn partner;
de verzekering is gesloten op het leven van de medewerker en/of op het leven van zijn partner en/of op het leven van zijn kinderen voor wie hij recht heeft op kinderbijslag of die zelf recht hebben op studiefinanciering;

7)de verzekering is een levensverzekering in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;

8)de verzekering is gesloten bij een levensverzekeraar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel g van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993;
voorzover het tijdstip van de uitkeringen niet wordt bepaald door het overlijden van de verzekerde, moet de verzekering voorzien in een looptijd van ten minste vier jaar;
de polis moet onbezwaard deel uitmaken van het vermogen van de medewerker of zijn partner;

9)pensioenpremies. Vrijwillige bijdragen in een pensioenregeling en premies voor een vrijwillige afgesloten aanvullende pensioenregeling kunnen ten laste van het ingehouden spaargeld worden betaald;
spaarcontract met levensverzekering. Hierbij gelden dezelfde voorwaarden als bij de kapitaalverzekering. Deze verzekering moet zijn gesloten met een spaarbank, een handelsbank, een landbouwkredietinstelling, een bouwkas, een spaarfonds, een verzekeringsmaatschappij of een daarmee vergelijkbare andere rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid.

10)Premies voor een kapitaalverzekering, die is gekoppeld aan een hypotheek (spaarhypotheek), mogen voor de toepassing van de spaarloonregeling niet worden aangemerkt als een toegestane besteding.


Onbetaald verlof

Wanneer een medewerker tijdens zijn dienstverband gedeeltelijk of in zijn geheel onbetaald verlof opneemt mag hij, het loon dat hij mist als gevolg van dat verlof als spaargeld opnemen om datte compenseren. Maximaal 50 procent van het bedrag waarmee het loon wordt verminderd, mag opgenomen worden. Bij de berekening van het loon dat wordt gederfd zal moeten worden gekeken naar het brutoloon zoals dat ook geldt voor toepassing van de diensttijdvrijstelling.


Start van een eigen onderneming

De Belastingdienst stelt op verzoek van de medewerker bij beschikking vast dat activiteiten zijn gestart waaruit de medewerker vermoedelijk als ondernemer in de toekomst winst uit een onderneming zal gaan genieten. Een soortgelijke beschikking kan er toe leiden dat de medewerker gedurende een  half jaar na de start van die activiteiten – eventueel in delen – vrij over zijn spaarloongeld mag beschikken. Deze periode van 6 maanden wordt verlengd met de periode die ligt tussen de aanvraag van de beschikking en de uitgifte daarvan. De uiterste datum waarop de medewerker nog vrij over zijn spaargelden kan beschikken is in de beschikking opgenomen. Voor het aanvragen van de beschikking kan de medewerker een aanvraagformulier krijgen bij de Belastingdienst.


Studiekosten

Spaargelden mogen eveneens worden opgenomen om studiekosten af te dekken die op de medewerker drukken. Onder studie wordt hier verstaan een opleiding of studie met het doel om inkomen uit werk en woning te verkrijgen. Ook cursussen, congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke kunnen hiervoor in aanmerking komen. Tot de kosten worden niet gerekend kosten in verband met een werk- of studeerruimte en kosten voor binnenlandse reizen indien deze meer bedragen dan € 0,18 per kilometer. Aflossingen van studie(financieringes)schulden zijn eveneens geen studiekosten.


Alles over de SPAARLOONREGELING | Deze site is gratis gemaakt met Webklik.nl